REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WWW.PROSTAPACZKA.PL


§ 1
DEFINICJE

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Sklep – witryna internetowa, składająca się z szeregu powiązanych ze sobą urządzeń informatycznych, w tym w szczególności oprogramowania, rozwiązań serwerowych i sprzętowych, która umożliwia Klientom zakup Subskrypcji przez Internet, znajdująca się pod adresem https://www.licencje.lcsoft.pl/,

 2. Regulamin – niniejszy dokument,

 3. Program – stworzone przez LC Soft oprogramowanie Prosta Paczka, które może być wykorzystywane przez Klienta w związku z zakupem Subskrypcji, której nabycie możliwe jest w ramach Sklepu,

 4. Subskrypcja – dostępne w ramach Sklepu licencje dotyczące czasowego korzystania z Programu, zawierające w szczególności określenie okresu oraz warunków takiego korzystania,

 5. Instrukcja – udostępniania przez Sprzedawcę w formie elektronicznej informacja, która opisuje funkcjonowanie Programu oraz działania, które należy podjąć w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Instrukcja zawiera również wymagania techniczne, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Programu,

 6. Urządzenie - urządzenie elektroniczne, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet, z zainstalowaną przeglądarką internetową, które umożliwia Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu,

 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która odwiedza platformę internetową Sklepu i korzysta z jej funkcjonalności, w szczególności dokonuje zakupu Subskrypcji: Przedsiębiorca Indywidualny lub Przedsiębiorca,

 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i niebędąca Przedsiębiorcą Indywidualnym, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,

 9. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Subskrypcji w związku z jej działalnością gospodarczą, gdy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 10. Sprzedawca – LC Soft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz, NIP: 9671424915, REGON: 382342411, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767159, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: office@lcsoft.pl, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Sprzedawcę w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) i stanowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określającym zasady zamawiania i dostawy Subskrypcji oferowanych w ramach Sklepu na rzecz Klientów.

 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem regulującym prawa oraz obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy i stanowi wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, korzystającymi ze Sklepu. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności dokonanie zamówienia Subskrypcji oferowanej w ramach Sklepu, wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 3. Usługodawca wskazuje, że niektóre z postanowień niniejszego Regulaminu przyznają dodatkowe uprawnienia Przedsiębiorcom Indywidualnym, zgodnie z przepisami Prawa konsumenckiego. Jeżeli w niniejszym Regulaminie wskazano, że określone uprawnienia Przedsiębiorcy Indywidualnego, nie oznacza to, że prawa te przysługują również Klientom, którzy nie są Przedsiębiorcami Indywidualnymi.

 4. Program jest przeznaczony do użytku dla Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców Indywidualnych. Z uwagi na charakter Programu, który jest związane z wykorzystywaniem go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Program nie jest przeznaczony dla konsumentów, tzn. osób, które dokonują transakcji w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

 5. Niniejszy dokument nie stanowi umowy licencyjnej dotyczącej Programu. Usługodawca wskazuje, że szczegółowe warunki umowy licencyjnej dostępne są bezpośrednio w ramach Programu oraz w ramach warunków nabytej przez Klienta Subskrypcji.

§ 3
DANE USŁUGODAWCY

Usługodawcą (Sprzedawcą) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest LC Soft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz, NIP: 9671424915, REGON: 382342411, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767159, kapitał zakładowy 5.000,00 zł

Szczegółowe dane teleadresowe Sprzedawcy są następujące:

 • adres, pod którym prowadzone jest przedsiębiorstwo: ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz,

 • kontakt e-mail: office@lcsoft.pl

 • kontakt telefoniczny: +48 609 241 305

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

  1. dostępu do sieci Internet,

  2. Urządzenia, takiego jak telefon komórkowy, tablet czy też komputer osobisty, z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla FireFox, Apple Safari, Google Chrome, Opera czy Microsoft Edge, w wersji nie starszej niż rok (z zainstalowanymi aktualizacjami), z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript.

 2. Do korzystania z Programu, do którego licencja udzielana jest wraz z zakupioną Subskrypcją, wymagane są co najmniej:

  1. komputer z procesorem Core 2 Duo (zalecany wyższy),

  2. zainstalowany w aktualnej wersji system Windows 8 SP1 lub nowszy (zalecany Windows 10),

  3. zainstalowany .NET Framework 4.6.2 lub nowszy,

  4. minimum 512 MB wolnej pamięci RAM (zalecane 1GB),

  5. minimum 150 MB wolnej przestrzeni na dysku (Zalecane 2GB),

  6. połączenie z Internetem,

  7. najnowsza wersja systemu, z którego będą importowane dane (Sello, Subiekt GT, Subiekt nexo, WAPRO Mag).

 3. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zainstalowanej na Urządzeniu typu komputer, tablet lub innym podobnym urządzeniu. Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z istnieniem zagrożeń, takich jak aktywność przestępców internetowych, próby wyłudzenia danych lub środków płatniczych, wirusy oraz inne złośliwe oprogramowanie. W związku z tym Sprzedawca zaleca, aby Klient stosował adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia, takie jak:

  1. blokowanie dostępu do swojego Urządzenia za pomocą hasła lub kodu PIN,

  2. posiadanie oprogramowania antywirusowego z zaktualizowaną bazą wirusów,

  3. posiadanie zaktualizowanego systemu operacyjnego,

  4. weryfikowanie czy Klient podaje swoje dane osobowe na prawidłowej stronie internetowej, w szczególności poprzez sprawdzenie poprawności adresu URL oraz sprawdzenie, czy połączenie z daną stroną internetową jest szyfrowane.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi drogą elektroniczną w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na czynności konserwacyjne, serwisowe lub związane z modyfikacją strony internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac naprawczych również doraźnie, bez wcześniejszego informowania Klientów, w szczególności w celu likwidowania błędów lub usterek, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Sklepu przez dłuższy czas.

§ 5
OPIS USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności Sklepu, które obejmują w szczególności:

  1. możliwość kontaktowania się Klienta ze Sprzedawcą za pomocą podanych w ramach Sklepu danych kontaktowych,

  2. wybór Subskrypcji odnoszącej się do konkretnej wersji Programu, wprowadzenie szczegółów dot. zamawianej Subskrypcji oraz zweryfikowanie ceny Subskrypcji,

  3. zamówienie określonej Subskrypcji,

  4. uiszczenie wynagrodzenia za zamówioną Subskrypcję,

 2. Poza usługami wskazanymi w ust. 1, Sprzedawca ma prawo do prowadzenia innych działań za pośrednictwem Sklepu lub swoich innych stron internetowych, w tym w szczególności umożliwianie osobom odwiedzającym stronę internetową Sprzedawcy zapisywanie się do newslettera lub organizowanie konkursów oraz innych działań promocyjnych. Sprzedawca wskazuje, że możliwość zapisu na newsletter może być dostępna również za pomocą innych stron internetowych Sprzedawcy, w tym strony, która dotyczy ogólnej działalności Sprzedawcy lub strony zawierającej dodatkowe informacje o Programie.

 3. Sprzedawca wskazuje, że oprócz strony internetowej Sklepu, posiada również inne strony internetowe, służące do komunikacji z Klientami, prowadzenia działań marketingowych, prezentowania swoich produktów lub oferowania swoich usług. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania tych stron internetowych zamieszczone są w ramach dokumentów prawnych, dostępnych bezpośrednio na tych stronach, w tym w szczególności w ramach polityki prywatności.

 4. Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Częstotliwość wysyłki newslettera jak również zakres informacji, które są w nim podane, stanowi decyzję Sprzedawcy.

 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter.

§ 6
DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH SKLEPU

 1. Proces dokonywania przez Klienta zamówień Subskrypcji, oferowanych w Sklepie składa się z następujących kroków:

  1. wybór produktu, tj. wersji Programu, którą używa lub chce używać Klient oraz rodzaju Subskrypcji, który Klient pragnie zakupić, formy nabywanej licencji (wersja START/STANDARD/PREMIUM/PRO) wraz z czasem trwania Subskrypcji i ilością wykupionych stanowisk,

  2. podanie wymaganych danych osobowych,

  3. zatwierdzenie zakupu.

 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 lit. c) obejmuje następujące dane Klientów (zarówno Przedsiębiorców, jak i Przedsiębiorców Indywidualnych):

  • imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) jednostki organizacyjnej będącej Klientem,

  • adresu prowadzenia działalności gospodarczej,

  • numeru NIP,

  • adresu poczty elektronicznej,

  • numeru telefonu.

 3. Po uzupełnieniu danych i wprowadzeniu przez Klienta informacji, o których mowa powyżej, Klient ma prawo do złożenia Sprzedawcy oferty dotyczącej zamówienia wybranych przez niego Subskrypcji, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 4. Sprzedawca wskazuje, że znajdujące się w ramach Sklepu Subskrypcje oraz informacje o Subskrypcjach, w tym zwłaszcza ceny lub informacje o możliwości zamówienia Subskrypcji, stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Po otrzymaniu informacji o złożeniu takiej oferty (dokonaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu) Sprzedawca potwierdza jego przyjęcie za pośrednictwem wysłanej faktury proforma, przesłanej Klientowi lub odmawia przyjęcia oferty i wskazuje na powód odmowy.

 5. W przypadku gdy Klient złożył zamówienie na daną Subskrypcję (złożył ofertę zakupu Subskrypcji), a Sprzedawca potwierdził przyjęcie tej oferty w ramach faktury proforma, uznaje się, że doszło do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 6. Brak otrzymania potwierdzenia przez Klienta może być spowodowany problemem technicznym dot. wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail. W takim przypadku Klient powinien zweryfikować czy wiadomość ta nie trafiła do folderu spam oraz ewentualnie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 7. Sprzedawca może na własny rachunek, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Klienta, zlecić wykonanie części lub całości przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, na podstawie własnych ustaleń oraz procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy i zgodnie z przekazanymi wskazówkami. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym za niedotrzymanie terminów określonych w umowie przez te osoby trzecie, Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jak za własne działania.

 8. Sprzedawca może udzielić rabatu na rzecz Klienta, w szczególności w sytuacji gdy jest on stałym nabywcą Subskrypcji i posiadał już wcześniej prawo do korzystania z Programu. Przyznanie rabatu stanowi decyzję Sprzedawcy.

§ 7
PŁATNOŚCI

 1. Po dokonaniu zamówienia Subskrypcji przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz po otrzymaniu faktury proforma, Klient powinien dokonać płatności za zamówioną Subskrypcję.

 2. Płatności za zamówioną Subskrypcję należy dokonać za pomocą przelewu bankowego – w takim przypadku Sprzedawca przekaże Klientowi dane do przelewu w ramach faktury proforma, niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta zamówienia Subskrypcji, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta,

 3. Podane w ramach Sklepu ceny Subskrypcji są kwotami netto. W przypadku dokonywania przez Klienta zamówienia Subskrypcji, Klient jest informowany o cenie brutto, tzn. cenie powiększonej o należny podatek VAT w obowiązującej stawce.

 4. Faktura VAT zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail podany w momencie dokonania zamówienia Subskrypcji.

 5. Sprzedawca rozpoczyna proces realizacji zamówienia, złożonego przez Klient, po zaksięgowaniu płatności za Subskrypcję na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 6. Klient powinien dokonać płatności za zamówioną Subskrypcję w terminie 7 dni od dnia ich zamówienia lub od dnia otrzymania informacji o konieczności dokonania dopłaty. Po upływie tego terminu i niedokonaniu zapłaty przez Klienta, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia i do odstąpienia od umowy sprzedaży.

§ 8
DOSTAWY

 1. Sprzedawca realizuje dostawy za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie danych dot. Subskrypcji, w tym odpowiedniego klucza licencyjnego, na adres e-mail podany przez Klienta w momencie składania zamówienia.

 2. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia, rozumianą jako przekazanie klucza, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania płatności za Subskrypcję.

 3. Licencja, powiązana z zakupioną Subskrypcją, udzielana jest w momencie dostarczenia Klientowi klucza aktywacyjnego do Programu. W przypadku gdy Klient posiada już aktywną licencję w ramach dotychczasowej Subskrypcji, czas trwania kolejnej licencji liczy się począwszy od momentu zakończenia okresu obowiązywania poprzedniej licencji.

§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Przedsiębiorcą Indywidualnym, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionej Subskrypcji oraz w terminie pomiędzy momentem dokonania zamówienia a momentem odebrania Subskrypcji. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.

 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pomocą wzoru formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Subskrypcji, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 5. Jeśli Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez przesłanie go drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adresy kontaktowe Sprzedawcy, podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków na rzecz Przedsiębiorcy Indywidualnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu informacji, że Klient dokonał zwrotu ewentualnych świadczeń, które zostały mu przekazane.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, za pomocą jakiego Przedsiębiorca Indywidualny dokonał płatności, chyba, że Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy i nie wiąże się on z dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.

 9. W przypadku gdy Przedsiębiorca Indywidualny wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Przedsiębiorcy Indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Koszty bezpośredniego zwrotu zakupionej Subskrypcji obciążają Klienta.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 12. Zgodnie z treścią przepisu art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku, poz. 287) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umowy dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 13. Sprzedawca informuje Przedsiębiorcę Indywidualnego w momencie dokonywania zakupów Subskrypcji w ramach Sklepu o tym, że spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy oraz uzyskuje w tym zakresie wyraźną zgodę Przedsiębiorcy Indywidualnego.

 14. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy Przedsiębiorca Indywidualny nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 13, przekazanie mu informacji dot. Subskrypcji, w tym kluczy licencyjnych, może nastąpić po upływie terminu odstąpienia od umowy.

§ 10
RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca realizuje naprawy Programu w ramach rękojmi dotyczącej wad utworu. Możliwość zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Strony wyłączają stosowanie przepisów dot. rękojmi, które wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Przedsiębiorców Indywidualnych, którzy mogą realizować swoje uprawnienia również na podstawie ogólnych przepisów dot. rękojmi, wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Klient może realizować uprawnienia z rękojmi, opisane w niniejszym paragrafie przez cały okres posiadania ważnej Subskrypcji. Wszelkie nieprawidłowości, które wystąpią w Programie, powinny być zgłaszane Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia, przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy Przedsiębiorców Indywidualnych.

 3. Rękojmia obejmuje usuwanie wad Programu, tzn. błędów w kodzie źródłowym Programu, lub wad związanych z Subskrypcją (np. nieprawidłowego klucza licencyjnego), w szczególności takich, które uniemożliwiają:

  1. aktywację Programu zgodnie z warunkami nabytej Subskrypcji,

  2. funkcjonowanie Programu zgodne z jego dokumentacją, w tym w szczególności z Instrukcją,

  3. możliwość prowadzenia działalności zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w okresie gwarancji przepisami polskiego prawa, w zakresie w jakim kwestie te są wyraźnie opisane w ramach Instrukcji.

 4. Rękojmia nie obejmuje usuwania nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Programu, które wynikają z innych przyczyn niż usterki tkwiące bezpośrednio w ramach kodu źródłowego Programu, w szczególności nieprawidłowości związanych z brakiem kompatybilnego oprogramowania, działań niezgodnych z Instrukcją, nieprawidłowym działaniem infrastruktury informatycznej Klienta, błędnego działania innego niż Program oprogramowania komputerowego lub nieprawidłowych działań użytkowników Programu.

 5. Niniejszy Regulamin nie zawiera postanowień dotyczących i nie obejmuje zobowiązania Sprzedawcy do bezpłatnej instalacji Programu, szkolenia z obsługi Programu ani wdrożenia Programu. Koszty ponoszone przez klienta w tym zakresie nie są przedmiotem niniejszego Regulaminu i ewentualne roszczenia związane z powyższym nie mogą być kierowane do Sprzedawcy. Usługi w tym zakresie, w tym wdrożenia, szkolenia albo modyfikacje Programu zgodnie z wymogami Klienta, mogą być realizowane na podstawie odrębnych ustaleń Stron, za odrębnym wynagrodzeniem.

 6. Zakup dodatkowych Subskrypcji lub licencji umożliwiającej wykorzystanie Programu na większej liczbie stanowisk komputerowych nie powoduje zmiany zakresu rękojmi lub jej rozszerzenia.

 7. Strony ustalają następujące zasady realizacji zgłoszeń Klienta, dokonanych na podstawie rękojmi:

  1. W ramach rękojmi Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia błędów Programu, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4,

  2. Ujawnione błędy Programu Klient jest zobowiązany określić w ramach wiadomości e-mail, wysłanej do Sprzedawcy na adres podany przez Sprzedawcę. Wiadomość taka powinna zawierać co najmniej:

   • Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia,

   • Nazwę (firmę) Klienta,

   • opis błędu, wraz z opisem postępowania, które doprowadziło do powstania błędu,

   • pełen komunikat błędu,

   • informację o używanej wersji Programu oraz wersjach innych programów, zintegrowanych z Programem,

   • logi Programu,

   • informację o ustawieniach Programu,

   • o ile to możliwe – zrzuty ekranu przedstawiające błąd.

  3. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia błędów w możliwie krótkim czasie. Sprzedawca zastrzega jednak, że niektóre rodzaje błędów mogą wymagać dodatkowego czasu w celu ich usunięcia. Dotyczy to zwłaszcza skomplikowanych błędów, wymagających dużych nakładów pracy. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, że niektóre błędy, które nie uniemożliwiają korzystania z Programu, w tym w szczególności błędy, które nie skutkują nieprawidłowymi zapisami danych księgowych w ramach bazy danych, mogą być usuwane wraz z kolejnymi aktualizacjami Programu, przygotowanymi przez Sprzedawcę.

  4. Usuniecie błędów może polegać na przygotowaniu przez Sprzedawcę plików z poprawkami do Programu. W takim przypadku Sprzedawca przekazuje taki plik Klienta. Klient jest odpowiedzialny za samodzielną instalację takiego pliku.

  5. Rękojmia nie obejmuje i nie zobowiązuje Sprzedawcy do czynności związanych z badaniem poprawności zapisów w bazach danych, z których program pobiera dane lub w ramach których Program zapisuje dane, jak również ich korygowaniem lub konserwacją,

  6. Strony wyłączają możliwość odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny w przypadku zaistnienia wad Programu. Rękojmia jest ograniczona do naprawiania wad Programu przez Sprzedawcę. Ograniczenie to nie dotyczy Przedsiębiorców Indywidualnych.

 8. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Klientowi jedynie w odniesieniu do aktualnej wersji Programu, zawierającej udostępnione przez Sprzedawcę aktualizacje. Sprzedawca wskazuje, że z uwagi na konieczność integracji Programu z innymi usługami zewnętrznymi, świadczonymi przez podmioty trzecie, w tym w szczególności dotyczącymi realizacji zamówień, jak również z oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem Klienta, konieczne może być bieżące aktualizowanie Programu. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby możliwie sprawnie wydawać aktualizacje, które umożliwiają korzystanie z Programu również po dokonaniu zmian w usługach, świadczonych przez podmioty trzecie. Dotyczy to w szczególności dostosowywania Programu do zmian w API tych usług podmiotów trzecich lub do zmian w oprogramowaniu do zarządzania przedsiębiorstwem Klienta. Sprzedawca wskazuje jednak, że niedokonywanie aktualizacji Programu może skutkować utrudnieniami w jego prawidłowym funkcjonowaniu z uwagi na techniczne zmiany w usługach podmiotów trzecich lub zmiany w oprogramowaniu do zarządzania przedsiębiorstwem.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania Programu w warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego spowodowanej wadami sprzętu lub niewłaściwą instalacją systemu oraz w przypadkach wystąpienia nieprawidłowej obsługi Programu, błędnej interpretacji wyników, nieznajomości przepisów prawa, bądź ingerencji w Program lub bazy danych przez osoby nieuprawnione.

 10. Niezależnie od kwestii związanych z rękojmią, Klient ma prawo otrzymywania ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania Programu, udzielanych w formie elektronicznej poprzez pocztę e-mail przez okres trwania Subskrypcji. Odpowiedzi udzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Ponadto Klient ma prawo do uzyskiwania informacji o funkcjonowaniu Programu za pomocą forum internetowego, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 11
REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do składania reklamacji związanych z nabywaniem przez Klienta Subskrypcji w ramach Sklepu.

 2. Reklamacje można składać:

  1. pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz

  2. pocztą e-mail na adres: office@lcsoft.pl

 3. W celu umożliwienia Sprzedawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien wskazać w jej treści:

  1. adres e-mail,

  2. imię i nazwisko lub nazwę Klienta,

  3. opis zgłaszanych zastrzeżeń, w tym, o ile to możliwe, opis wad Programu,

  4. zakres żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

 4. Sprzedawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta.

§ 12
PRAWA AUTORSKIE I DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

 1. Sklep oraz jego poszczególne elementy składowe stanowią utwór, które są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 ro prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.). Sprzedawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Sklepu, w tym grafik, opisów, zrzutów ekranu dot. Programu, materiałów handlowych i treści marketingowych, zawartości strony internetowej i kodu źródłowego strony przysługują Sprzedawcy. Sprzedawca oświadcza, że akceptacja ani wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym korzystanie z funkcjonalności Sklepu przez Klienta, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich.

 2. Wszelkie prawa majątkowe do Sklepu oraz jego elementów, wskazanych w ust. 1 oraz wszelkie prawa z nią związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Sprzedawcy.

 3. Klient ma prawo do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nienaruszający praw Sprzedawcy i innych Klientów, w tym w szczególności do przeglądania zawartości Sklepu, zapoznawania się z oferowanymi wersjami Programu, dokonywania zamówień czy też kontaktowania się ze Sprzedawcą.

 4. Klient zobowiązuje się w szczególności do:

  1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Sprzedawcy,

  2. powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych w jakimkolwiek miejscu Sklepu, w szczególności: naruszających prawnie chronione interesy Sprzedawcy lub innych Klientów, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych, a także sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste innych Klientów,

  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, stanowiących nieuprawnioną ingerencję w system informatyczny Sklepu (w tym jego kod źródłowy oraz bazy danych), oraz działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Sklepu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Sklepu przez inne osoby, w tym w szczególności innych Klientów,

  5. użytkowania Sklepu oraz wszelkich materiałów (jak np. opisy, grafiki czy też zrzuty ekranu dot. Programu) i praw związanych ze Sklepem zgodnie z niniejszym Regulaminem,

  6. niewprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek i modyfikacji w ramach Sklepu oraz wszelkich materiałów i praw związanych z oprogramowaniem,

  7. niedokonywania lub umożliwiania dokonywania jakichkolwiek kopii Sklepu oraz wszelkich materiałów i praw związanych ze Sklepem.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zablokowania dostępu do Sklepu w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub żądania organu administracji publicznej lub innego do tego uprawnionego lub sądu polskiego lub zagranicznego, albo też wiarygodnej wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, mogących powodować odpowiedzialność prawną (w szczególności cywilną lub karną) lub też mogąca prowadzić do naruszenia praw osób trzecich, do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z otrzymanym zawiadomieniem, żądaniem lub wiarygodną wiadomością.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą z zachowaniem wzajemnej lojalności oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego. W przypadku gdy realizacja postanowień Regulaminu wymaga tego, aby Strony udostępniały sobie określone informacje i udzielały wyjaśnień, Strony zobowiązane są do wyczerpującego udzielania takich wyjaśnień, w tym, o ile to możliwe, niezwłocznego odpowiadania na pytania i uwagi drugiej Strony.

 2. Strony odpowiadają za szkody wynikające z nieprawidłowej realizacji postanowień Regulaminu. Strony ponoszą też odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby działające w imieniu Strony – tzn. osoby takie jak pracownicy lub współpracownicy Strony.

 3. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne w stosunku do Stron, nieprzewidywalne, któremu nie można było zapobiec, jak w szczególności wojna, działania wojenne lub wojskowe, pożar, powódź, wichura, ogólnokrajowe zamieszki, ogólnokrajowe strajki, epidemia, jeżeli takie zdarzenie było przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

 4. Sprzedawca odpowiada względem Klienta niebędącego Przedsiębiorcą Indywidualnym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu w granicach strat rzeczywiście poniesionych (szkody rzeczywiste) poprzez umyślne działanie Sprzedawcy. Odpowiedzialność za inne szkody, w tym jego odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność względem Przedsiębiorców Indywidualnych kształtuje się na zasadach ogólnych.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W związku z korzystaniem przez Klienta z funkcjonalności Sklepu, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta. Szczegółowe informacje w tym zakresie, dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym o danych administratora, celach i podstawach przetwarzania danych, jak i inne informacje, których podanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, zostały zawarte w Polityce Prywatności LC Soft, dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca ma prawo do zakończenia świadczenia usług drogą elektroniczną z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia. Może to nastąpić w szczególności z przyczyn gospodarczych, związanych np. z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem Sklepu. W przypadku Klientów posiadających aktywne Subskrypcje, Sprzedawca składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.

 3. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W razie braku możliwości polubownego zakończenia sporu, sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Przedsiębiorcą Indywidualnym, będzie sąd właściwy dla Sprzedawcy.

 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w ramach strony internetowej Sklepu.

 7. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży Subskrypcji wraz z wzorem oświadczenia o odstąpienia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego LC Soft

Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży
oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku innych zakupów, Klient będący Przedsiębiorcą Indywidualnym, w ciągu 14 dni od zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, może od niej odstąpić bez podawania jakichkolwiek przyczyn.

W tym celu Klient powinien przesłać informację o odstąpieniu za pomocą poczty na adres: LC Soft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz lub pisząc na adres e-mail: office@lcsoft.pl.

Klient może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, który znajduje się poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

LC Soft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz
office@lcsoft.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu prowadzanego przez LC Soft sp. z o.o.
Programy/Subskrypcje, których dotyczy odstąpienie: _________________________
Data zawarcia Umowy (dokonania zakupu Subskrypcji): _________________________
Imię i nazwisko _________________________
Adres poczty e-mail podany przez Klienta: _________________________